سه‌شنبه, 6 فروردین 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری ( صنعتی، کشاورزی، آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
درخواست آزمایش پمپاژ شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی نفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: