دوشنبه, 5 فروردین 1398

ضعیف ترین قسمت پرتال
به نظر شما کدام قسمت از پرتال ضعیف تر و بوده و بیشتر نیاز به ارتقا دارد؟


پر استفاده ترین قسمت پرتال
بازدید کننده گرامی: کدام قسمت پرتال بیشتر مورد استفاده شما قرار گرفته است؟


آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟


نحوه برخورد کارکنان به طور کلی چگونه بوده است؟
نحوه برخورد کارکنان به طور کلی چگونه بوده است؟


عملکرد شرکت آب منطقه ای مرکزی
عملکرد شرکت آب منطقه ای مرکزی را چگونه ارزیابی می نمایید؟