دوشنبه, 5 فروردین 1398


محل پاسخگویی به سوالات مردمی

سوالات خود را اینجا مطرح کنید و منتظر پاسخگویی از سمت همکاران ما باشید.

ورزشی

همفکری و تصمیم گیری در خصوص ارتقای وضعیت ورزش در شرکت

امور فرهنگی

ارسال پیشنهاد، نظر و برنامه در خصوص امور فرهنگی، مذهبی و...

بازنشستگان شرکت

این گروه برای ارتباط بین بازنشستگان محترم شرکت با هم و انتقال تجربیات این عزیزان ایجاد شده است.