دوشنبه, 5 فروردین 1398

نشریه دوشنبه های مدیریتی، با موضوع نکاتی برای بهبود مدیریت در شرکت و افزایش بهره وری کارکنان، هر هفته دوشنبه در شرکت از طریق اتوماسیون و در قالب یک صفحه و توسط معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای مرکزی، منتشر می شود.

دریافت نسخه های شماره 1 تا 10

دریافت نسخه های شماره 11تا 20

دریافت نسخه های شماره 21 تا 30

دریافت نسخه های شماره 31 تا 40

دریافت نسخه های شماره 41 تا 50

دریافت نسخه های شماره 51 تا 60

دریافت نسخه های شماره 61 تا 70

دریافت نسخه های شماره 71 تا 80

دریافت نسخه های شماره 81 تا 90

دریافت نسخه های شماره 91 تا 100بازدید:1462
آخرین به روزرسانی: 1396/04/04