دوشنبه, 5 فروردین 1398

13021447000-خدمات پس از پروانه / مجوز منابع آبی

 

 

کد زیرخدمت

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021447100 بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447101 بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447102 بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری ) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447103 بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447104 بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447105 بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447106 بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447107 بررسی درخواست تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447108 بررسی درخواست صدور پروانه المثنی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447109 بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری خدمات اختصاصی
13021447110 بررسی درخواست تمدید مجوز شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447111 تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447112 بررسی درخواست برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447113 صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری خدمات اختصاصی

13021447114

بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447115 بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447116 بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری خدمات عمومی
13021447121 معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447122 بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447123 درخواست آزمایش پمپاژ شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی

 

کد زیرخدمت

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021447117 تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447118 تغییر نامه صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی  شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447119 بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021447120 بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی

 

کد زیر خدمت

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
- - - - -

 

 بازدید:2243
آخرین به روزرسانی: 1396/12/16