دوشنبه, 5 فروردین 1398

هدف از تشکیل شرکت ساماندهی فعالیت های تصدی وزارت نیرو در امور آب در حوزه عمل شرکت است.

وظایف اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: برای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشد:

 • انجام مطالعات لازم برای شناخت، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی.
 • تهیه و اجرای طرحها و پروژه های تأمین و عرضه آب (سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی و انتقال آب) پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.

تبصره: تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های تأمین و انتقال آب از محل اعتبارات ملی متناسب با توانمندی و ظرفیت اجرایی، فنی، نیروی انسانی، مدیریتی شرکت و با تشخیص وزارت نیرو خواهد بود.

 • انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیرزمینی در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت نیرو.
 • بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاست ها، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو.
 • بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه های تأمین و عرضه آب و تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده.

تبصره: تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعمل های بهره برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود.

 • اجرا برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب (از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب) ارجاع می نماید و همچنین کارگزاری وزارت نیرو در صدور مجوز استفاده و بهره برداری از منابع آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف در قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو.

تبصره: شرکت مجاز است کارگزاری وزارت نیرو را در محدوده های مطالعاتی (دشتهای) مشترک با استان های مجاور عهده دار شود.

 • انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و به کار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تأسیسات و سازه های وابسته.
 • ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب.
 • واگذاری اشتراک به متقاضیان بر اساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 • تحویل آب مورد نیاز به مشترکین در بخشهای مختلف مصرف بر اساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیربط.
 • خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرائی، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات.
 • اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فرض اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
 • شناسایی و تعیین مشخصات طرحهای توسعه منابع آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه ها و سواحل، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه های آبی و برق آبی قابل اجرا با مشارکت مردم و بخش غیردولتی
 • در قالب سیاستها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب وزارت نیرو و مجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش غیردولتی به منظور اجرای طرح های یادشده.
 • همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.
 • انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.بازدید:1669
آخرین به روزرسانی: 1395/09/20