سه‌شنبه, 6 فروردین 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تأمین آب واحد های صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز حفر هواکش و گالری / بغل کنی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه بجای چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف ( کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: