دوشنبه, 5 فروردین 1398

نظام پیشنهادها و مهمترین چالش های پیش رو

نقش تربیت و فرهنگ در مفاهیمی مثل همکاری و مشارکت
 

بررسی رابطه وضعیت مسکن و ارتکاب جرم در آینده

بررسی رابطه وضعیت مسکن و ارتکاب جرم در آینده (مطالعه موردی در شهرستان اراک)
 

نقش حجاب در پیشگیری از جرم

نقش حجاب در پیشگیری از جرم
 

بحرانها و اختراعات

اختراعات مربوط به کاهش خطر بحرانها