دوشنبه, 5 فروردین 1398

13021446000 - صدورپروانه / مجوز بهره برداری از منابع آبی

 

 

کد زیرخدمت

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021446100  حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446101 حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446102 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446103 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446104  مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446105  مجوزتغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446106 صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل(روش اجرای رسیدگی،فرم درخواست ،انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446107 صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446108 صدور مجوز حفره چاه به جای قنات شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446111 پروانه حفر هواکش و گالری /بغل کنی چاه  شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446116 رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446117 درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446109 صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری خدمات اختصاصی
13021446110 صدور مجوز پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری خدمات اختصاصی
13021446112 صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446113 صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446114 برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446115 تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446125 درخواست مجوز نصب موتور شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی

 

کد زیرخدمت

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021446118 درخواست تخصیص آب برای پروژه های آبزیان شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446120 صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های صنعتی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446122 درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446123 درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی
13021446124 صدور پروانه بهره برداری از رودخانه ها با مصرف آبزی پروری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیکی خدمات اختصاصی

 

کد زیر خدمت

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021446121 درخواست موافقت با برداشت مصالح  رودخانه ای شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری خدمات اختصاصی
13021446119 تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری خدمات اختصاصی

 

 

 بازدید:2619
آخرین به روزرسانی: 1396/12/16